เพื่อให้ลูกน้อยเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย ณ รัก เดย์แคร์ จึงมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานด้วยความรัก  ความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่ เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการสร้างความมั่นคงในจิตใจและอารมณ์ เพื่อการเรียนรู้สิงต่างๆต่อไป
 
ที่ปรึกษาของ ณ รัก เดย์แคร์
-นางทิพยวรรณ  เกษตรเกษม  
ปริญญาตรีการพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 
การพยาบาลและผดุงครรถ์ ศิริราชพยาบาล                            
-อ.นิภาภรณ์  พรหมเสน
ปริญญาตรีเกียรตินิยม  วิชาการอนุบาลศึกษา
ปริญญาโท  การบริหารการศึกษา